DealHUB.PL

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

ZASADY I WARUNKI
deal-hub krypto i jej członkowie, kierownicy, dyrektorzy, właściciele, pracownicy, agenci, przedstawiciele, dostawcy i usługodawcy (zwani łącznie „DHK”) udostępniają tę witrynę internetową („Witryna”) wyłącznie w celach informacyjnych. Korzystanie z Witryny i dostęp do niej oraz informacji, materiałów, usług i innych treści dostępnych w Witrynie lub za jej pośrednictwem („Treść”) podlega niniejszym warunkom użytkowania i wszystkim obowiązującym przepisom. Ta witryna służy wyłącznie do celów informacyjnych. Żadne informacje, stwierdzenia dotyczące przyszłości ani szacunki przedstawione w niniejszym dokumencie nie stanowią ostatecznego określenia wyników inwestycyjnych. Wszelkie informacje dostarczane przez DHK mają charakter spekulacyjny. deal-hub i / lub jej przedstawiciele nie mogą i nie gwarantują żadnej stopy zwrotu ani harmonogramu inwestycji w oparciu o informacje przedstawione w niniejszym dokumencie. Nie jesteśmy agencją inwestycyjną, lecz wyłącznie opiniujemy. Czytając i przeglądając informacje zawarte na tej stronie, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że deal-hub i / lub jej przedstawiciele nie przyjmują i niniejszym zrzekają się jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek strony za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub błędy lub pominięcia w informacjach zawartych na tej stronie, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, niezależnie od tego, czy takie błędy lub zaniechania wynikają z zaniedbania, wypadku lub jakiejkolwiek innej przyczyny. Musisz przeprowadzić własną analizę, należytą staranność, wyciągnąć własne wnioski i podejmować własne decyzje. To jest tylko w celach informacyjnych. Wszelkie kwestie dotyczące podatków lub konkretnych kwestii prawnych lub technicznych należy kierować do prawników, księgowych, konsultantów, brokerów lub innych specjalistów posiadających licencję, kwalifikacje lub upoważnienie do udzielania takich porad. W żadnym wypadku Deal-hub krypto i / lub jej przedstawiciele nie będą ponosić odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek strony za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z korzystania z tej strony internetowej lub jakichkolwiek zawartych w niej informacji. Deal-hub krypto i / lub jej przedstawiciele w szczególności zrzekają się wszelkich gwarancji, w tym między innymi określonych lub domniemanych potencjalnych zysków, stóp zwrotu lub ram czasowych inwestycji omawianych lub o których mowa w niniejszym dokumencie.
BRAK PORAD INWESTYCYJNYCH
Treść służy wyłącznie do celów informacyjnych, nie należy tworzyć takich informacji ani innych materiałów, takich jak porady prawne, inwestycyjne, finansowe lub inne. Żadne informacje zawarte w naszej Witrynie nie stanowią zachęty, rekomendacji, poparcia lub oferty ze strony DHK lub jakiegokolwiek zewnętrznego usługodawcy do kupna lub sprzedaży w tej lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie namawianie lub oferta byłaby niezgodna z prawem na mocy przepisów dotyczących papierów wartościowych takich jurysdykcja. Wszystkie treści na tej stronie i lub na innych platformach, w tym między innymi na Twitterze, Instagramie, Discord, zwanych dalej „mediami społecznościowymi”, są informacjami o charakterze ogólnym i nie dotyczą sytuacji żadnej konkretnej osoby lub podmiotu. Żadne informacje zawarte w Witrynie ani w mediach społecznościowych nie stanowią porady zawodowej i / lub finansowej, ani żadne informacje w Witrynie ani w mediach społecznościowych nie stanowią wyczerpującego ani pełnego zestawienia omawianych spraw ani przepisów z nimi związanych. DHK nie jest powiernikiem z tytułu korzystania lub dostępu do Witryny, mediów społecznościowych lub innych treści przez jakąkolwiek osobę. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę zalet i ryzyka związanego z wykorzystaniem jakichkolwiek informacji lub innych Treści w Witrynie lub na platformach mediów społecznościowych przed podjęciem jakichkolwiek decyzji na podstawie takich informacji lub innych Treści. W zamian za korzystanie z Witryny i platform mediów społecznościowych zgadzasz się nie pociągać DHK, jej podmiotów stowarzyszonych ani żadnego zewnętrznego usługodawcy do odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne roszczenia odszkodowawcze wynikające z jakiejkolwiek decyzji, którą podejmiesz na podstawie informacji lub innych Treści udostępnionych Ci za pośrednictwem Jeśli ty. Nie mamy żadnych specjalnych relacji ani obowiązków powierniczych wobec Ciebie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie mamy obowiązku podejmowania żadnych działań dotyczących: którzy użytkownicy uzyskują dostęp do Usług; do jakich Treści uzyskujesz dostęp za pośrednictwem Usług; lub w jaki sposób możesz interpretować lub używać Treści. Zwalniasz nas z wszelkiej odpowiedzialności za to, że nabyłeś lub nie nabyłeś Treści za pośrednictwem Usług. Nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących jakichkolwiek Treści zawartych w Usługach lub do których uzyskano dostęp za ich pośrednictwem, i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za dokładność lub legalność materiałów lub Treści zawartych w Usługach lub uzyskanych za ich pośrednictwem.
NIE JEST BROKEREM-DEALEREM
DHK NIE PRZYJMUJE: Otrzymuje Wirtualnej Waluty w celu przesłania lub przesłania Wirtualnej Waluty; przechowywać, przechowywać lub utrzymywać pod opieką lub kontrolą Wirtualnej waluty w imieniu innych osób; kupować i sprzedawać wirtualną walutę jako firma klienta; świadczyć usługi wymiany jako firma klienta; lub kontrolować, administrować lub wydawać wirtualną walutę. DHK udziela jedynie porad dotyczących kupna lub sprzedaży kryptowaluty. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie jesteśmy brokerem-dealerem, ponieważ taki termin jest używany w przepisach dotyczących usług finansowych w Stanach Zjednoczonych i że nie handlujemy papierami wartościowymi w imieniu naszym lub innej strony w ramach Usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie opinie i porady finansowe udzielane za pośrednictwem Usług stanowią Treści użytkownika i nie ponosimy odpowiedzialności za poleganie na takich Treściach użytkownika. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub zyski, które mogą wyniknąć z polegania na informacjach dostarczonych za pośrednictwem Usług lub interakcji z innymi użytkownikami. Przyjmujesz do wiadomości, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, że Usługi są jednym ze źródeł informacji, z którymi możesz się zapoznać w sprawie decyzji inwestycyjnych, i nie powinieneś polegać wyłącznie na informacjach dostarczonych za pośrednictwem Usług w odniesieniu do jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, które podejmujesz. Przyjmujesz do wiadomości, że inni użytkownicy, którzy mogą przekazywać informacje za pośrednictwem Usług, mogą zajmować pozycje w omawianych przez nich papierach wartościowych i nie mają obowiązku informowania Cię o jakichkolwiek zmianach w ich opiniach lub wiedzy i na których polegasz.

RYZYKO INWESTYCYJNE
Istnieje ryzyko związane z kryptowalutą, w tym wysokie ryzyko utraty. Utrata kapitału jest możliwa. Niektóre inwestycje o wysokim ryzyku mogą wykorzystywać dźwignię finansową, która będzie podkreślać zyski i straty. Kryptowaluta wiąże się ze szczególnym ryzykiem, w tym większą zmiennością oraz ryzykiem politycznym, gospodarczym i walutowym. Dotychczasowe wyniki inwestycyjne nie gwarantują ani nie przewidują przyszłych wyników inwestycyjnych. DHK służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi porady prawnej, inwestycyjnej, finansowej ani innej i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść.

STRONY POWIĄZANE Z OSOBAMI TRZECIMI

Dla wygody DHK może udostępniać hiperłącza do witryn internetowych obsługiwanych przez strony trzecie. Po wybraniu tych hiperłączy opuszczasz witrynę DHK. Ponieważ DHK nie ma kontroli nad takimi witrynami ani ich zawartością, DHK nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych witryn internetowych ani ich treści, a DHK nie przyjmuje, nie popiera ani nie jest odpowiedzialna ani nie ponosi odpowiedzialności za takie witryny lub treści, w tym reklamy, produkty lub inne materiały, dostępne w takich witrynach lub zasobach lub za ich pośrednictwem. Inne witryny internetowe mogą zawierać łącza do Witryny lub Treści za naszą zgodą lub bez niej. DHK nie popiera takich witryn i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek linki z tych witryn do Witryny lub Treści, ani za treści, reklamy, produkty lub inne materiały dostępne na lub za pośrednictwem takich innych witryn ani za jakiekolwiek poniesione straty lub szkody. w związku z tym. DHK może, według własnego uznania, blokować linki do Witryny i Treści bez wcześniejszego powiadomienia. KORZYSTANIE Z WITRYN I TREŚCI STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, KORZYSTANIE Z WSZELKICH INFORMACJI, DANYCH, REKLAM, PRODUKTÓW LUB INNYCH MATERIAŁÓW NA TAKICH WITRYNACH INTERNETOWYCH, JEST NA WŁASNE RYZYKO I PODLEGA ICH WARUNKOM .

WITRYNA I TREŚĆ BEZ GWARANCJI

WITRYNA I ZAWARTOŚĆ SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ” I BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. PONOSISZ WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z WITRYNY I TREŚCI, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, JAKIEKOLWIEK POLEGANIE NA DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI JAKICHKOLWIEK TREŚCI DOSTĘPNYCH W WITRYNIE. DHK I JEJ PRACOWNICY, OFICEROWIE, DYREKTORZY, PARTNERZY, AGENCI, PRZEDSTAWICIELE, DOSTAWCY I USŁUGODAWCY, WYKLUCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ WSZELKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE TYTUŁU, NIEPRAWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKA PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA I GWARANCJE, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z PROCEDURY OBSŁUGI / WYDAJNOŚCI LUB KORZYSTANIA Z HANDLU. Chociaż staramy się zachować integralność i bezpieczeństwo Witryny i serwerów, z których jest obsługiwana Witryna, nie gwarantujemy, że Witryna lub Treść są lub pozostaną bezpieczne, kompletne lub poprawne, ani że dostęp do Witryny lub Treści będzie nieprzerwane lub wolne od błędów. Witryna i Treść mogą zawierać nieścisłości, błędy i materiały, które naruszają lub są sprzeczne z niniejszymi Warunkami. Ponadto osoby trzecie mogą dokonywać nieautoryzowanych zmian w Witrynie lub Zawartości.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

TWOIM WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM NA NIEZADOWOLENIE Z WITRYNY I TREŚCI JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY I ZAWARTOŚCI. DHK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, SZCZEGÓLNE LUB KARNE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB UTRATY INNYCH NIEMATERIALNYCH DANYCH. W SZCZEGÓLNOŚCI I BEZ OGRANICZEŃ DHK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB ZAWARTOŚCI.

POWIADOMIENIA, KOMUNIKACJA I PODPISY ELEKTRONICZNE

Zgadzasz się na związanie jakimkolwiek potwierdzeniem, zgodą lub umową, którą transmitujesz na lub za pośrednictwem Strony lub jakimkolwiek innym aspektem usług DHK, do których masz dostęp za pomocą komputera lub innego urządzenia elektronicznego, w tym Internetu, urządzeń telefonicznych i bezprzewodowych, w tym między innymi wszelkie zgody, które wyrażasz na otrzymywanie od nas wiadomości wyłącznie za pośrednictwem transmisji elektronicznej. Zgadzasz się, że kiedy w przyszłości klikniesz „Prześlij” lub „Zgadzam się” lub inny podobnie sformułowany „przycisk” lub pole wprowadzania za pomocą myszy, naciśnięcia klawisza lub innego urządzenia, Twoja umowa lub zgoda będzie prawnie wiążąca i wykonalna oraz prawny odpowiednik Twojego odręcznego podpisu. Ponadto zgadzasz się, wchodząc w interakcje z informacjami dostarczonymi przez DHK na swojej stronie internetowej lub Discord, Twitter, Telegram, Instagram lub jakimkolwiek innym mediach społecznościowych i / lub platformie lub usługach, na które zgadzasz się, że służą one wyłącznie do celów informacyjnych i akceptuje warunki określone w niniejszym dokumencie .

OGRANICZONE PRAWO DO KORZYSTANIA / PRAWA WŁASNOŚCI TREŚCI

Możesz korzystać z Witryny i Treści wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Witryna i Treść są i pozostaną własnością DHK i są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym, patentem i / lub inną własnością intelektualną, prawami autorskimi, prawami i przepisami dotyczącymi produktów pracy. Możesz korzystać z Witryny i Treści do osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że zachowasz nienaruszone wszystkie informacje o prawach autorskich, znakach towarowych, patentach i innych zastrzeżeniach. Z wyjątkiem przypadków, gdy zostało to wyraźnie wcześniej wyrażone na piśmie przez DHK, zgadzasz się nie reprodukować, modyfikować ani nie tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o jakąkolwiek część Witryny lub Treści. Wszystkie znaki towarowe i znaki usługowe w Witrynie, które nie są własnością DHK, są własnością ich odpowiednich właścicieli. Żadne informacje zawarte w Witrynie nie powinny być interpretowane jako udzielenie, przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania jakichkolwiek nazw handlowych, znaków towarowych lub znaków usługowych DHK bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

ZAKONCZENIE USŁUG

DHK, według własnego uznania, może zakończyć dostęp do Witryny, platform mediów społecznościowych i Treści lub z nich korzystać, w dowolnym czasie iż dowolnego powodu. Dostęp do Witryny i mediów społecznościowych oraz innych Treści lub korzystanie z nich może zostać zakończone bez powiadomienia. DHK nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za zakończenie Twojego dostępu do Witryny lub Zawartości lub jakichkolwiek takich informacji lub plików i nie będzie zobowiązana do udostępniania takich informacji lub plików po takim wygaśnięciu.

ZASADY POSTĘPOWANIA

Korzystanie z Witryny, mediów społecznościowych i Treści jest uwarunkowane przestrzeganiem zasad postępowania określonych tutaj. Nie będziesz:
• Korzystać z Witryny lub Treści w jakimkolwiek oszukańczym lub niezgodnym z prawem celu.
• Ingerować lub zakłócać działanie Witryny lub Treści lub serwerów lub sieci używanych do udostępniania Witryny i Treści; ani naruszać jakichkolwiek wymagań, procedur, zasad lub przepisów takich sieci.• Ograniczać lub uniemożliwiać innym osobom korzystanie z Witryny lub Treści (w tym między innymi przez hakowanie lub niszczenie dowolnej części Witryny lub Treści).
• Używać Witryny lub Treści do reklamowania lub oferowania sprzedaży lub kupna jakichkolwiek towarów lub usług bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody DHK.
• Powielać, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub w inny sposób wykorzystywać do jakichkolwiek celów komercyjnych, jakiejkolwiek części Witryny lub Treści, korzystania z nich lub dostępu do nich.
• Modyfikować, dostosowywać, odtwarzać, rekompilować / dezasemblować dowolną część Witryny lub Treści.
• Usunąć wszelkie informacje o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności z Witryny lub materiałów pochodzących z Witryny lub Treści.
• Kadrować lub powielać jakiejkolwiek części Witryny lub Treści bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody DHK.
• Utwórz bazę danych poprzez systematyczne pobieranie i przechowywanie Treści.• Używać dowolnego robota, pająka, aplikacji do przeszukiwania / pobierania witryny lub innego ręcznego lub automatycznego urządzenia do pobierania, indeksowania, „skrobania”, „eksploracji danych” lub w jakikolwiek sposób gromadzenia Treści, odtwarzania lub obchodzenia struktury nawigacyjnej lub prezentacji Witryny bez Wyraźna uprzednia pisemna zgoda firmy.

ODSZKODOWANIE

Uzyskując dostęp do Witryny, mediów społecznościowych i Treści oraz korzystając z niej, zgadzasz się zabezpieczyć, chronić i chronić DHK (w szczególności jej funkcjonariuszy, dyrektorów, właścicieli, partnerów, pracowników, agentów, dostawców informacji, licencjodawców i licencjobiorców) (łącznie „ Strony objęte rekompensatą ”) od wszelkich roszczeń, strat, kosztów i wydatków (w tym honorariów prawników) wynikających z lub związanych z (a) jakimkolwiek naruszeniem (lub roszczeniem, które, jeśli jest prawdziwe, byłoby naruszeniem) przez Ciebie niniejsze Warunki oraz (b) korzystanie z Witryny lub działania związane z nią, w tym między innymi transakcje typu spot lub przyszłe transakcje. Zastrzegamy sobie prawo, na własny koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw w inny sposób podlegających odszkodowaniu ze strony użytkownika. Nie możesz zawrzeć żadnej ugody, która wpływa na prawa którejkolwiek ze stron objętych odszkodowaniem lub wymaga podjęcia przez którąkolwiek z nich jakichkolwiek działań bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

DOSTĘPNOŚĆ TREŚCI

Nie gwarantujemy, że jakiekolwiek Treści zostaną udostępnione w Witrynie lub za pośrednictwem innych Usług, takich jak ta witryna internetowa, Discord, Twitter, Telegram, Instagram lub jakiekolwiek inne media społecznościowe i / lub platforma lub usługi. Zastrzegamy sobie prawo do (i) monitorowania, usuwania, edytowania lub modyfikowania jakichkolwiek Treści według naszego wyłącznego uznania, w dowolnym momencie, bez powiadomienia iz dowolnego powodu (w tym między innymi), ale nie mamy obowiązku (i) do, po otrzymaniu roszczeń lub zarzutów od osób trzecich lub władz dotyczących takich Treści lub jeśli podejrzewamy, że użytkownik mógł naruszyć niniejsze Warunki świadczenia usług) lub bez żadnego powodu oraz (ii) usunąć lub zablokować dowolną Treść z Usługi.

PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA

Nasze Usługi mogą podlegać płatnościom teraz lub w przyszłości („Usługi płatne”). Płatne usługi mogą obejmować bez ograniczeń zakup Treści prywatnych za pośrednictwem Usług od dostawcy takich Treści prywatnych. Zapoznaj się z Witryną, mediami społecznościowymi lub odpowiednimi dokumentami dostarczonymi przez nas, aby zapoznać się z opisem bieżących usług płatnych. Należy pamiętać, że wszelkie warunki płatności przedstawione w trakcie korzystania z usługi płatnej lub rejestrowania się w niej są uważane za część niniejszej Umowy. Korzystamy z zewnętrznego procesora płatności („Procesor płatności”), aby wystawiać rachunki za pośrednictwem konta płatniczego połączonego z Twoim Kontem w Usługach („Konto rozliczeniowe”) za korzystanie z Płatnych usług. W uzupełnieniu do niniejszej Umowy przetwarzanie płatności będzie podlegać warunkom, warunkom i polityce prywatności podmiotu przetwarzającego płatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy popełnione przez Podmiot obsługujący płatności. Decydując się na korzystanie z płatnych usług, zgadzasz się zapłacić nam, za pośrednictwem procesora płatności, wszystkie opłaty według cen obowiązujących w danym momencie za korzystanie z takich płatnych usług zgodnie z obowiązującymi warunkami płatności i upoważniasz nas, za pośrednictwem procesora płatności, aby obciążyć wybranego dostawcę płatności („metodę płatności”). Zgadzasz się na dokonanie płatności przy użyciu wybranej metody płatności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów lub pomyłek, które popełni, nawet jeśli już zażądał lub otrzymała płatność. Warunki płatności będą oparte na Metodzie płatności i mogą być określone w umowach między Tobą a instytucją finansową, wydawcą karty kredytowej lub innym dostawcą wybranej metody płatności. Jeśli my, za pośrednictwem Podmiot obsługujący płatności, nie otrzymamy od Ciebie płatności, zgadzasz się zapłacić wszystkie kwoty należne na Twoim Koncie rozliczeniowym na żądanie. Wymagane są aktualne informacje. MUSISZ PODAĆ AKTUALNE, KOMPLETNE I DOKŁADNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TWOJEGO KONTA ROZLICZENIOWEGO. MUSISZ NIEZWŁOCZNIE ZAKTUALIZOWAĆ WSZYSTKIE INFORMACJE, ABY ZACHOWAĆ AKTUALNE, KOMPLETNE I DOKŁADNE KONTO ROZLICZENIOWE (TAKIE JAK ZMIANA ADRESU ROZLICZENIOWEGO, NUMERU KARTY KREDYTOWEJ LUB TERMIN WAŻNOŚCI KARTY KREDYTOWEJ) ORAZ NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ NAS LUB ZAPŁACIĆ PŁATNOŚĆ Np. W przypadku zagubienia lub kradzieży) lub w przypadku, gdy zdajesz sobie sprawę z potencjalnego naruszenia zasad bezpieczeństwa, na przykład nieautoryzowanego ujawnienia lub użycia nazwy użytkownika lub hasła. ZMIANY TYCH INFORMACJI MOŻNA WPROWADZIĆ W USTAWIENIACH KONTA. JEŚLI NIE UDOSTĘPNIASZ POWYŻSZYCH INFORMACJI, ZGADZASZ SIĘ, ŻE MOŻEMY CIĄGNĄĆ OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PŁATNYCH USŁUG W RAMACH TWOJEGO RACHUNKU ROZLICZENIOWEGO, JEŚLI NIE ZAKOŃCZYŁEŚ SWOICH PŁATNYCH USŁUG, JAK POWYŻEJ.

Płatności cykliczne. Niektóre z płatnych usług mogą składać się z początkowego okresu, za który obowiązuje jednorazowa opłata, po której następują powtarzające się opłaty okresowe, zgodnie z ustaleniami zawartymi przez Ciebie. Wybierając cykliczny plan płatności, potwierdzasz, że takie Usługi mają funkcję płatności początkowej i cyklicznej oraz akceptujesz odpowiedzialność za wszystkie powtarzające się opłaty przed anulowaniem. MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ OKRESOWE OPŁATY (NP. MIESIĘCZNE) BEZ DALSZEJ UPOWAŻNIENIA OD UŻYTKOWNIKA, DO CZASU PRZESŁANIA WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA (OTRZYMANIA POTWIERDZONEGO PRZEZ NAS) O ZAKOŃCZENIU UPOWAŻNIENIA LUB ZMIANY METODY. TAKIE POWIADOMIENIE NIE MA WPŁYWU NA OPŁATY ZŁOŻONE, ZANIM ZASADNICZE MOŻEMY DZIAŁAĆ. ABY ZAKOŃCZYĆ UPOWAŻNIENIE LUB ZMIENIĆ METODĘ PŁATNOŚCI, PRZEJDŹ DO USTAWIEŃ KONTA. Automatyczne odnawianie usług subskrypcyjnych. O ile nie zrezygnujesz z automatycznego odnawiania, co można zrobić za pomocą ustawień swojego konta, wszelkie usługi subskrypcji, w których się zarejestrowałeś, zostaną automatycznie przedłużone na kolejne okresy odnowienia o takiej samej długości, jak pierwotnie wybrany okres subskrypcji, na aktualny stawka bez promocji. Aby w dowolnym momencie zmienić lub zrezygnować z subskrypcji Usług, przejdź do Ustawień konta. Jeśli wypowiesz usługę subskrypcji, możesz korzystać z subskrypcji do końca bieżącego okresu; Twoja subskrypcja nie zostanie odnowiona po wygaśnięciu obecnego okresu. Nie będziesz jednak uprawniony do proporcjonalnego zwrotu jakiejkolwiek części opłaty abonamentowej zapłaconej za bieżący okres subskrypcji. Ponowne potwierdzenie autoryzacji. Brak wypowiedzenia lub dalsze korzystanie z płatnej usługi potwierdza, że ​​jesteśmy upoważnieni do obciążenia Twojej metody płatności za tę płatną usługę. Możemy przekazać te opłaty do zapłaty, a Ty będziesz odpowiedzialny za takie opłaty. Nie wyklucza to naszego prawa do żądania zapłaty bezpośrednio od Ciebie. Twoje opłaty mogą być płatne z góry, z dołu, za użytkowanie lub w inny sposób opisany, gdy początkowo zdecydowałeś się korzystać z usługi płatnej. Bezpłatne wersje próbne i inne promocje. Każda bezpłatna wersja próbna lub inna promocja zapewniająca dostęp do usługi płatnej musi zostać wykorzystana w określonym czasie okresu próbnego. Musisz zaprzestać korzystania z płatnej usługi przed końcem okresu próbnego, aby uniknąć naliczenia opłaty za tę płatną usługę. Jeśli anulujesz subskrypcję przed końcem okresu próbnego i zostaniesz nieumyślnie obciążony opłatą za usługę płatną, skontaktuj się z nami pod adresem dealhubpl@gmail.com

MODYFIKACJE

DHK może zmienić warunki użytkowania w dowolnym momencie według własnego uznania, publikując poprawki na Stronie lub w mediach społecznościowych.

Zawsze chętni do pomocy!

@dealhub.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. © Copyright 2020.