DealHUB.PL
Regulamin korzystania z serwisu

ZGODA NA NINIEJSZE WARUNKI

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą między Tobą. czy to osobiście, czy w imieniu podmiotu (Ciebie ”) i Walsh Deal-hub („ Firma-. ”my.„ nas ”. lub - nasz). dotyczące dostępu do https: //www.deal-hub.pl i korzystania z niej. pl, a także wszelkie inne formy mediów. kanał mediów. mobilna strona internetowa lub aplikacja mobilna powiązana. Pismo odręczne lub w inny sposób z nimi połączone (łącznie. „Witryna”). Uzyskując dostęp do Witryny, wyrażasz zgodę na to, aby uzyskać dostęp do Witryny. Przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się przestrzegać wszystkich niniejszych Warunków użytkowania. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA WSZYSTKIE WARUNKI KORZYSTANIA. WTEDY JESTEŚ WYRAŹNIE ZABRONIONY KORZYSTANIE Z WITRYNY I MUSISZ NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ Z KORZYSTANIA. Dodatkowe warunki lub dokumenty, które mogą być od czasu do czasu publikowane w Witrynie, są niniejszym wyraźnie włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo. według naszego wyłącznego uznania. do wprowadzania zmian lub modyfikacji niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym czasie iż dowolnego powodu. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, aktualizując datę „Ostatnia aktualizacja” niniejszych Warunków użytkowania, a Ty zrzekasz się wszelkich praw do otrzymywania specjalnego powiadomienia o każdej takiej zmianie. Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszych Warunków użytkowania, aby być na bieżąco z aktualizacjami. Będziesz podlegał i zostaniesz uznany za poinformowany o akceptacji. zmiany wszelkich zmienionych Warunków użytkowania poprzez dalsze korzystanie z Witryny po dacie opublikowania zmienionych Warunków użytkowania. Informacje zawarte w Witrynie nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym taka dystrybucja lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z prawem lub regulacjami lub które nakładałoby na nas obowiązek rejestracji w takiej jurysdykcji lub kraju. . Odpowiednio. Osoby, które decydują się na dostęp do Witryny z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami, jeśli i w zakresie, w jakim mają one zastosowanie.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
O ile nie wskazano inaczej. Witryna jest naszą zastrzeżoną własnością i cały kod źródłowy. bazy danych. funkcjonalność. oprogramowanie. projekty stron internetowych. Audio. wideo. tekst. fotografie. i grafiki w Witrynie (łącznie „Treść” i znaki towarowe, znaki usługowe. i zawarte w nich logo (-Znaki)) są naszą własnością lub są przez nas kontrolowane lub udzielamy nam na nie licencji. i są chronione prawem autorskim i prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz różnymi inne prawa własności intelektualnej i przepisy dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji w Stanach Zjednoczonych. Międzynarodowe przepisy dotyczące praw autorskich i konwencje międzynarodowe. Treść i znaki są udostępniane w Witrynie „TAK JAK JEST” wyłącznie do Państwa informacji i do użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania. żadna część Witryny ani Treści ani Znaków nie mogą być kopiowane. reprodukowane. zagregowane. ponownie publikowane. przesyłane. publikowane. wyświetlane reklamy. kodowane. tłumaczone. transmitowane. rozpowszechniane. sprzedawane. licencjonowane ani w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych . bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody. Pod warunkiem, że jesteś uprawniony do korzystania z Witryny. Użytkownik otrzymuje ograniczoną licencję na dostęp do Witryny i korzystanie z niej, a także na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której prawidłowo uzyskał dostęp, wyłącznie do użytku osobistego. użycie niekomercyjne. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi w Witrynie. Treść i znaki.

OŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA
Korzystając z Witryny. oświadczasz i gwarantujesz, że: (1) podane informacje rejestracyjne będą zgodne z prawdą. dokładny. aktualne i kompletne: (2) zachowają Państwo dokładność takich informacji iw razie potrzeby będą niezwłocznie aktualizować takie informacje rejestracyjne. (3) masz zdolność prawną i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania: (4) nie jesteś mime 1, jurysdykcja, w której mieszkasz. lub jeśli jest niepełnoletni. otrzymałeś zgodę rodziców na korzystanie z Witryny: (5) nie będziesz uzyskiwać dostępu do Witryny w sposób zautomatyzowany lub inny niż ludzki. czy przez bota. skryptu lub w inny sposób: (0) nie możesz korzystać z Witryny w jakimkolwiek celu zgodnym z prawem lub nieautoryzowanym: oraz (7) korzystanie z Witryny nie będzie naruszać żadnego obowiązującego prawa ani przepisów.Jeśli podasz nieprawdziwe informacje. niedokładny. nieaktualne. lub niekompletne. mamy prawo zawiesić lub zlikwidować Twoje konto i odmówić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Witryny (lub jakiejkolwiek jej części)..

REJESTRACJE UŻYTKOWNIKÓW
Może być wymagana rejestracja w Witrynie. Zgadzasz się zachować swoje hasło w tajemnicy i będziesz odpowiedzialny za każde użycie swojego konta i hasła. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia. odzyskać. lub zmień nazwę użytkownika, którą wybierzesz, jeśli to ustalimy. według naszego wyłącznego uznania. że taka nazwa użytkownika jest niewłaściwa. nieprzyzwoity. lub w inny sposób budzące zastrzeżenia.

PRODUKTY
Wszystkie produkty zależą od dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży jakichkolwiek produktów w dowolnym momencie z dowolnego powodu. Ceny wszystkich produktów mogą ulec zmianie.

ZAKUP I PŁATNOŚCI
Akceptujemy następujące formy płatności:.
Visa
PayPal
MasterCard
Zgadzasz się dostarczyć aktualne, kompletne. oraz dokładne informacje o zakupach i koncie w przypadku zakupów dokonanych za pośrednictwem Witryny. Ponadto zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację informacji o koncie i płatności. w tym adres e-mail, metodę płatności i datę ważności karty płatniczej. abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby. Podatek obrotowy zostanie doliczony do ceny zakupów, zgodnie z naszymi wymaganiami. W każdej chwili możemy zmienić ceny. Wszystkie płatności będą dokonywane w USA dolary.Zgadzasz się zapłacić wszystkie opłaty według cen obowiązujących w danym momencie za Twoje zakupy i wszelkie obowiązujące opłaty za wysyłkę. i upoważniasz nas do obciążenia wybranego dostawcy płatności takimi kwotami po złożeniu zamówienia. Jeśli Twoje zamówienie podlega cyklicznym opłatom. następnie wyrażasz zgodę na cykliczne pobieranie przez nas Twojej metody płatności bez konieczności uprzedniej zgody na każdą powtarzającą się opłatę. do czasu anulowania stosownego zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów lub pomyłek w wycenie. nawet jeśli już zażądaliśmy lub otrzymaliśmy płatność. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego za pośrednictwem Witryny. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, dziać lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe. lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez to samo konto klienta lub na to samo konto klienta przy użyciu tej samej metody płatności. i / lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego lub wysyłkowego. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego uznania wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów..

POLITYKA ZWROTÓW
Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne i nie podlegają zwrotowi.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE
Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do Witryny ani korzystać z niej w żadnym innym celu niż ten, dla którego udostępniamy Witrynę. Witryny nie można używać w związku z żadnymi przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które są przez nas specjalnie zatwierdzone lub zatwierdzone. Jako użytkownik Witryny zgadzasz się nie:

1. Systematycznie pobieranie danych lub inne treści z Witryny w celu tworzenia lub kompilowania. bezpośrednio lub pośrednio, zbiór, kompilacja, baza danych lub katalog bez pisemnej zgody od nas
2. Nieautoryzowane korzystanie z Witryny, w tym zbieranie nazw użytkowników i / lub adresów e-mail użytkowników drogą elektroniczną lub w inny sposób w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywym pretekstem.
3. Korzystanie z usług agenta zakupów lub agenta zakupów, aby dokonać zakupów w Witrynie.
4. Korzystanie z Witryny w celu reklamowania lub oferowania towarów i usług dla siebie.
5, Próba przechytrzenia. wyłączenia. lub w inny sposób ingerować w funkcje Witryny związane z bezpieczeństwem. w tym funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają używanie lub kopiowanie jakiejkolwiek Zawartości lub wymuszają ograniczenia w korzystaniu z Witryny i / lub Zawartej w niej Zawartości.
6. Angażować się w nieautoryzowane tworzenie ramek lub tworzenie linków do Witryny.
7.Oszukiwać, oszukiwać lub wprowadzać w błąd nas i innych użytkowników, zwłaszcza przy wszelkich próbach poznania poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkowników.
8.Niewłaściwe korzystanie z naszych usług wsparcia lub składanie fałszywych zgłoszeń nadużyć lub niewłaściwego postępowania.
9.Branie udziału w jakimkolwiek zautomatyzowanym korzystaniu z systemu, na przykład przy użyciu skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości lub za pomocą robotów do eksploracji danych. lub podobne narzędzia do gromadzenia i wyodrębniania danych.
10.Ingerować, zakłócać lub stwarzać nadmierne obciążenie Witryny lub sieci lub usług połączonych z Witryną.
11.podszyć się pod innego użytkownika lub osobę albo użyj nazwy użytkownika innego użytkownika.
12. Używaj wszelkich informacji uzyskanych z Witryny w celu nękania, wykorzystywania lub krzywdzenia innej osoby.

WKŁADY GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
Witryna nie oferuje użytkownikom przesyłania ani publikowania treści. Możemy zapewnić Ci możliwość tworzenia, przesyłania, publikowania. wyświetlać, transmitować, wykonywać, publikować. rozprowadzać. lub transmitować treści i materiały do ​​nas lub w Witrynie, w tym między innymi tekst. pisma. wideo, audio. fotografie, grafiki, komentarze. propozycje. lub dane osobowe lub inne materiały (zbiorczo. Wkłady). Treści mogą być widoczne dla innych użytkowników Witryny i za pośrednictwem witryn internetowych osób trzecich. W związku z tym wszelkie przesłane przez Ciebie Wkłady mogą być traktowane zgodnie z Polityką Prywatności Witryny. Tworząc lub udostępniając jakiekolwiek Wkłady, oświadczasz tym samym i gwarantujesz, że:

1. Kreacja, dystrybucja, transmisja, publiczne wyświetlanie. lub wydajność i dostęp. ściąganie. lub kopiowanie twoich wkładów nie narusza i nie narusza praw własności. w tym między innymi prawa autorskie. patent. znak towarowy, tajemnica handlowa lub prawa osobiste osób trzecich.
2. Jesteś twórcą i właścicielem lub masz niezbędne licencje, prawa, zgody, wydania i pozwolenia na używanie i upoważnianie nas. Witryna i inni użytkownicy Witryny do korzystania z Twoich Wkładów w jakikolwiek sposób przewidziany w Witrynie i niniejszych Warunkach użytkowania.
3.Masz pisemną zgodę i / lub pozwolenie każdej możliwej do zidentyfikowania osoby w Twoich Wkładach na używanie imienia i nazwiska lub podobieństwa każdej takiej możliwej do zidentyfikowania osoby, aby umożliwić włączenie i korzystanie z Twoich Wkładów w dowolny sposób rozważany przez Witrynę i niniejsze Warunki użytkowania.
4.Twój wkład nie jest fałszywy. niedokładne lub wprowadzające w błąd.
5.Twój wkład nie jest niezamówioną lub nieautoryzowaną reklamą, materiałami promocyjnymi, piramidami, łańcuszkami. spam, masowe wysyłki. lub inne formy nagabywania.
6.Twoje wkłady nie są nieprzyzwoite, lubieżne. lubieżne, brudne, brutalne nękanie. oszczercze, oszczercze lub w inny sposób budzące sprzeciw (określone przez nas).Twoje wkłady nie wyśmiewają, nie wyśmiewają, nie dyskredytują, nie zastraszają ani nie obrażają nikogo.
7.Twoje wkłady nie są wykorzystywane do nękania ani grożenia (w sensie prawnym tych terminów) żadnej innej osobie ani do promowania przemocy wobec określonej osoby lub klasy ludzi.
8. Twoje wkłady nie naruszają żadnego obowiązującego prawa. regulacji lub reguły.
9.Twoje wkłady nie naruszają praw do prywatności ani wizerunku osób trzecich.
10. Twoje wkłady nie zawierają żadnych materiałów, które żądają podania danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia lub wykorzystują osoby poniżej 18 roku życia w sposób seksualny lub brutalny
11. Twoje wkłady nie naruszają żadnego obowiązującego prawa dotyczącego pornografii dziecięcej ani w inny sposób mają na celu ochronę zdrowia lub dobrego samopoczucia nieletnich:
12. Twój wkład nie zawiera żadnych obraźliwych komentarzy związanych z rasą. pochodzenie narodowe, płeć. preferencje seksualne lub upośledzenie fizyczne.
13. Twoje wkłady w żaden inny sposób nie naruszają ani nie zawierają linków do materiałów, które naruszają jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania lub jakiekolwiek obowiązujące prawo lub przepisy.

Jakiekolwiek korzystanie z Witryny lub Ofert Rynku z naruszeniem powyższego narusza niniejsze Warunki użytkowania i może skutkować. między innymi. wypowiedzenie lub zawieszenie Twoich praw do korzystania z Witryny i Ofert Rynku..

LICENCJA WKŁADÓW
Ty i Witryna zgadzasz się, że możemy uzyskiwać dostęp, przechowywać. przetwarzać i wykorzystywać wszelkie informacje i dane osobowe, które podajesz zgodnie z warunkami Polityki prywatności i dokonanymi przez Ciebie wyborami (w tym ustawieniami).Przesyłając sugestie lub inne opinie dotyczące Witryny, zgadzasz się, że możemy wykorzystywać i udostępniać takie opinie w dowolnym celu bez wynagrodzenia.
Nie rościmy sobie prawa własności do twoich wkładów. Zachowujesz pełną własność wszystkich swoich Wkładów i wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności związanych z Twoimi wkładami. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne oświadczenia ani oświadczenia zawarte w Twoich Wkładach przekazanych przez Ciebie w jakimkolwiek obszarze Witryny. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swój wkład w Witrynę i wyraźnie zgadzasz się zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności i powstrzymać się od jakichkolwiek działań prawnych przeciwko nam w związku z twoimi wkładami..

ZGŁOSZENIA
Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszelkie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie lub inne informacje dotyczące Witryny lub Ofert Rynku (Zgłoszeń) przekazanych nam przez Ciebie nie są poufne i staną się naszą wyłączną własnością. Będziemy posiadać wyłączne prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, i będziemy uprawnieni do nieograniczonego wykorzystywania i rozpowszechniania tych Przesłanych materiałów w dowolnym celu zgodnym z prawem, komercyjnym lub innym. bez potwierdzenia lub odszkodowania dla Ciebie. Niniejszym zrzekasz się wszelkich osobistych praw osobistych do takich Zgłoszeń. i niniejszym gwarantujesz, że wszelkie takie Zgłoszenia są oryginalne lub że masz prawo do przesyłania takich Zgłoszeń. Zgadzasz się, że nie będzie możliwości odwołania się przeciwko nam w przypadku domniemanego lub faktycznego naruszenia lub sprzeniewierzenia jakichkolwiek praw własności w Twoich Materiałach.

STRONY INTERNETOWE I TREŚCI OSÓB TRZECICH
Witryna może zawierać (lub możesz zostać wysłana za pośrednictwem Witryny lub Ofert Rynku) do innych witryn internetowych (Witryny stron trzecich), a także artykuły. fotografie, tekst. grafiki, zdjęcia, projekty. muzyka, dźwięk, wideo. informacje, aplikacje, oprogramowanie. oraz inne treści lub elementy należące do osób trzecich lub pochodzące od nich (Treści osób trzecich). Takie witryny typu Thin-Parry i Treści osób trzecich nie są badane. monitorowane lub sprawdzane pod kątem dokładności. stosowność lub kompletność przez nas. i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek Witryny internetowe osób trzecich, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem Witryny, lub jakiekolwiek Treści osób trzecich zamieszczone w Witrynie, dostępne za jej pośrednictwem lub pochodzące z Witryny, w tym treść, dokładność, obraźliwość, opinie, niezawodność, praktyki dotyczące prywatności lub inne zasady lub zawarte w Witrynach internetowych osób trzecich lub w Treściach osób trzecich. Włączanie, umieszczanie łączy lub zezwalanie na używanie lub instalację jakichkolwiek Witryn internetowych osób trzecich lub jakichkolwiek Treści osób trzecich nie oznacza ich zgody ani poparcia przez nas. Jeśli zdecydujesz się opuścić Witrynę i uzyskać dostęp do Witryn internetowych osób trzecich lub użyć lub zainstalować Treści osób trzecich. robisz to na własne ryzyko i powinieneś być świadomy, że niniejsze Warunki użytkowania już nie obowiązują. Należy zapoznać się z obowiązującymi warunkami i zasadami, w tym z praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych. jakiejkolwiek witryny internetowej, do której przechodzisz z Witryny lub związanej z aplikacjami używanymi lub instalowanymi z Witryny. Wszelkie zakupy dokonywane za pośrednictwem witryn internetowych osób trzecich będą dokonywane za pośrednictwem innych witryn internetowych i innych firm, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takimi zakupami, które są dokonywane wyłącznie między użytkownikiem a odpowiednią stroną trzecią. Zgadzasz się i potwierdzasz, że nie popieramy produktów ani usług oferowanych w witrynach internetowych osób trzecich i będziesz chronić nas przed wszelkimi szkodami spowodowanymi zakupem takich produktów lub usług. Ponadto będziesz chronić nas przed wszelkimi stratami poniesionymi przez Ciebie lub wyrządzonymi Ci szkodami związanymi z Treściami osób trzecich lub z nimi wynikającymi w jakikolwiek sposób.

ZARZĄDZANIE WITRYNĄ
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do: (1) monitorowania Witryny pod kątem naruszeń niniejszych Warunków użytkowania; (2) podjąć odpowiednie kroki prawne przeciwko każdemu, kto według naszego wyłącznego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki użytkowania, w tym między innymi zgłosić takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń odmawiać, ograniczać dostępu, ograniczać dostępność lub wyłączać (w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne) dowolny Twój wkład lub jego część; (4) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, powiadomienia lub odpowiedzialności, aby usunąć z Witryny lub w inny sposób wyłączyć wszystkie pliki i treści, które mają nadmierny rozmiar lub są w jakikolwiek sposób uciążliwe dla naszych systemów; oraz (5) w inny sposób zarządzać Witryną w sposób zaprojektowany w celu ochrony naszych praw i własności oraz w celu ułatwienia prawidłowego funkcjonowania Witryny i Ofert Rynku.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności. Korzystając z Witryny lub Ofert Rynku, zgadzasz się na przestrzeganie naszej Polityki prywatności, która jest włączona do niniejszych Warunków użytkowania. Informujemy, że Witryna i oferty Rynku są hostowane w Stanach Zjednoczonych. Jeśli uzyskasz dostęp do Witryny lub Ofert Rynku z dowolnego innego regionu świata, w którym obowiązują przepisy lub inne wymagania dotyczące gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych, które różnią się od obowiązujących przepisów w Stanach Zjednoczonych, wówczas poprzez dalsze korzystanie z Witryny, przekazujesz swoje dane do Stanów Zjednoczonych, a wyrażasz zgodę na to, aby Twoje dane były przekazywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych.

OKRES I ROZWIĄZANIE
Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w pełnej mocy podczas korzystania z Witryny. NIE OGRANICZAJĄC ŻADNYCH INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z SERWISU (W TYM ZABLOKOWANIA NIEKTÓRYCH ADRESÓW IP) Z JAKIEKOLWIEK PRZYCZYNY LUB BEZ PRZYCZYNY, W TYM BEZ OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB PRZYMIERZA ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA LUB OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA LUB REGULACJI. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ TWOJE KORZYSTANIE LUB UCZESTNICTWO W WITRYNIE I OFERCIE RYNKU LUB USUNĄĆ TWOJE KONTO I WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE, KTÓRE PUBLIKUJESZ W DOWOLNYM CZASIE, BEZ OSTRZEŻENIA, W NASZYM WYŁĄCZNYM DYSKRECJI.Jeśli z jakiegokolwiek powodu zamkniemy lub zawiesimy Twoje konto, nie możesz rejestrować się i tworzyć nowego konta pod swoim imieniem, fałszywym lub pożyczonym imieniem lub nazwiskiem osoby trzeciej, nawet jeśli możesz działać w imieniu osoby trzeciej. przyjęcie. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia konta, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym między innymi do dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazowych.

ZMIANY I MODYFIKACJE

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Witryny w dowolnym momencie lub z dowolnego powodu, według własnego uznania i bez powiadomienia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji w naszej Witrynie. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikowania lub zaprzestania oferowania całości lub części Ofert Rynku w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie działania Witryny lub Ofert na Rynku.Nie możemy zagwarantować, że Witryna i oferty Rynku będą dostępne przez cały czas. Możemy napotkać problemy ze sprzętem, oprogramowaniem lub innymi problemami lub wymagać konserwacji związanej z Witryną, co skutkuje przerwami, opóźnieniami lub błędami. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, poprawiania, aktualizacji, zawieszenia, zaprzestania lub w inny sposób modyfikowania Witryny lub Ofert Rynku w dowolnym momencie lub z dowolnego powodu bez powiadomienia. Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane brakiem dostępu do Witryny lub Ofert Rynku lub korzystania z nich podczas jakichkolwiek przestojów lub zaprzestania działania Witryny lub Ofert Rynku. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie będzie interpretowane jako zobowiązujące nas do utrzymywania i wspierania Witryny lub Ofert Rynku ani do dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub wydań w związku z nimi.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Nieformalne negocjacje Aby przyspieszyć rozstrzygnięcie i kontrolować koszty wszelkich sporów, kontrowersji lub roszczeń związanych z niniejszymi Warunkami korzystania (każdy „Spór”, a łącznie „Spory”) wniesiony przez Ciebie lub przez nas (indywidualnie, Stroną Umowy) i łącznie, „Strony”), Strony zgadzają się najpierw podjąć nieformalną próbę negocjowania wszelkich Sporów (z wyjątkiem Sporów wyraźnie określonych poniżej) przez co najmniej dni przed rozpoczęciem arbitrażu. Takie nieformalne negocjacje rozpoczynają się po pisemnym zawiadomieniu jednej Strony przekazanym drugiej Stronie. Ograniczenia Strony uzgadniają, że każdy arbitraż będzie ograniczony do Sporu między Stronami indywidualnie. W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo: (a) żaden arbitraż nie będzie łączony z jakimkolwiek innym postępowaniem; (b) nie ma prawa ani upoważnienia, aby jakikolwiek Spór był rozstrzygany na zasadzie pozwu zbiorowego lub do korzystania z procedur pozwu zbiorowego; oraz (c) nie ma prawa ani upoważnienia do wniesienia Sporu w charakterze rzekomego przedstawiciela w imieniu ogółu społeczeństwa lub jakichkolwiek innych osób.

KOREKTY

Witryna może zawierać informacje zawierające błędy typograficzne. nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do Ofert na Rynku. w tym opisy, ceny. dostępność. i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów. niedokładności. lub pominięcia oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w Witrynie w dowolnym momencie. bez wcześniejszego powiadomienia.

ZRZECZENIE SIĘ
WITRYNA JEST DOSTARCZANA W STANIE, W JAKIM JEST I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTASZ Z USŁUG WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE. WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE. W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ I TWOIM KORZYSTANIEM Z NIEJ. W TYM, BEZ OGRANICZEŃ. DOMNIEMANE GWARANCJE ZDOLNOŚCI HANDLOWEJ. PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU. ORAZ NIENARUSZALNOŚCI NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI ZAWARTOŚCI WITRYN ANI ZAWARTOŚCI JAKICHKOLWIEK WITRYN INTERNETOWYCH ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ STRONĄ I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY. BŁĘDY. LUB NIEŚCISŁOŚCI TREŚCI I MATERIAŁÓW. (2) OBRAŻENIA CIAŁA LUB USZKODZENIA MIENIA. KAŻDEJ NATURY. WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO WITRYNY I KORZYSTANIA Z niej. (3) NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I / LUB WSZYSTKICH DANYCH OSOBOWYCH I / LUB INFORMACJI FINANSOWYCH W NIM PRZECHOWYWANYCH, (4) WSZELKIE PRZERWANIE LUB ZAPRZESTANIE TRANSMISJI DO LUB Z WITRYNY. (5) WSZELKIE BŁĘDY. WIRUSY. KONIE TROJAŃSKIE. LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE NA LUB ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY PRZEZ OSOBY TRZECIE. I / LUB (6) WSZELKICH BŁĘDÓW LUB POMINIĘĆ W JAKIEJKOLWIEK TREŚCI I MATERIAŁÓW LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB USZKODZENIA JAKIEKOLWIEK RODZAJU WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA JAKICHKOLWIEK OPUBLIKOWANYCH TREŚCI. PRZEKAZYWANE. LUB UDOSTĘPNIONE W INNY SPOSÓB ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY. NIE GWARANTUJEMY, KONSERWUJEMY. GWARANCJA. ANI PRZYJMOWAĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKIEKOLWIEK PRODUKT LUB USŁUGĘ REKLAMOWANE LUB OFEROWANE PRZEZ STRONĘ TRZECI ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY. DOWOLNA ZAINTERESOWANA STRONA INTERNETOWA. LUB JAKIEKOLWIEK STRONA INTERNETOWA LUB APLIKACJA MOBILNA OPISANA NA JAKIMKOLWIEK BANERZE LUB INNYCH REKLAMACH. I NIE BĘDZIEMY STRONĄ ANI NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA MONITOROWANIE ŻADNEJ TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG ZEWNĘTRZNYCH. TAK JAK PRZY ZAKUPIE PRODUKTU LUB USŁUGI ZA POMOCĄ DOWOLNEGO ŚRODKA LUB W JAKIMKOLWIEK ŚRODOWISKU. NALEŻY WYKORZYSTAĆ SWÓJ NAJLEPSZY OSĄD I OSTROŻNOŚĆ W ODPOWIEDNIM MIEJSCU..

GRANICE ODPOWIEDZIALNOSCI
W ŻADNYM PRZYPADKU NIE BĘDZIE MY ANI NASI DYREKTORZY PRACOWNIKÓW. LUB AGENCI ODPOWIADAJĄ WOBEC CIEBIE LUB STRON TRZECICH ZA WSZELKIE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE. LUB ODSZKODOWANIA KARNE. W TYM UTRACONY ZYSK, UTRACONE DOCHODY, UTRATĘ DANYCH LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z WITRYNY, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEZALEŻNIE OD ZAWARTEGO W TUTAJ SPRZECIWU. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC CIEBIE ZA WSZELKIE PRZYCZYNY I NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA BĘDZIE W KAŻDYM CZASIE OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ CIEBIE W CIĄGU SZEŚCIU (6) MIESIĘCY PRZED WYSTĄPIENIEM DOWOLNEJ PRZYCZYNY . NIEKTÓRE PRAWA PAŃSTWOWE I PRAWA MIĘDZYNARODOWE USA NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI ANI WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE NIEKTÓRYCH SZKÓD. JEŚLI TE PRAWA MAJĄ ZASTOSOWANIE DO CIEBIE. NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ CIEBIE I MOGĄ MIEĆ DODATKOWE PRAWA.

ODSZKODOWANIE
Zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i unieszkodliwić nas, w tym nasze spółki zależne. podmioty stowarzyszone. i wszyscy nasi oficerowie, agenci. partnerzy i pracownicy przed i przed jakąkolwiek stratą. uszkodzić. odpowiedzialność, roszczenie. lub żądać, włączając w to rozsądne honoraria i wydatki prawników. dokonane przez jakąkolwiek osobę trzecią w wyniku lub w wyniku: (1) korzystania z Witryny; (2) naruszenie niniejszych Warunków użytkowania: (3) jakiekolwiek naruszenie Twoich oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszych Warunkach użytkowania: (4) naruszenie praw osoby trzeciej. w tym między innymi prawa własności intelektualnej: lub (5) jakiekolwiek jawnie szkodliwe działanie wobec jakiegokolwiek innego użytkownika Witryny, z którym połączyłeś się za pośrednictwem Witryny. Niezależnie od powyższego zastrzegamy sobie prawo, na Twój koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli w każdej sprawie, w której jesteś zobowiązany do zabezpieczenia nas, i zgadzasz się na współpracę. na Twój koszt, z naszą obroną takich roszczeń. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach, które są objęte niniejszym zwolnieniem z odpowiedzialności, gdy tylko się o tym dowiemy.

DANE UŻYTKOWNIKA
Zachowamy pewne dane, które przekazujesz do Witryny w celu zarządzania wydajnością Witryny. a także dane związane z korzystaniem z Witryny. Chociaż vie regularnie wykonuje rutynowe kopie zapasowe danych. ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które przesyłasz lub które odnoszą się do wszelkich działań, które podjąłeś za pomocą Witryny. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie za utratę lub uszkodzenie jakichkolwiek takich danych. i niniejszym zrzekasz się wszelkich praw do działań przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.

ŁĄCZNOŚĆ ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY

Odwiedzanie witryny. wysyłanie nam e-maili i wypełnianie formularzy online stanowi komunikację elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej. i zgadzasz się, że wszystkie umowy. zawiadomienia. ujawnienia. oraz inne komunikaty, które przekazujemy Ci elektronicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej i na Stronie. spełniać wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja odbywała się na piśmie. NINIEJSZYM ZGADZASZ SIĘ NA KORZYSTANIE Z PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH. UMOWY, ZAMÓWIENIA I INNE DOKUMENTY ORAZ DOSTARCZENIA ELEKTRONICZNEGO OGŁOSZEŃ. POLITYKI I REJESTRY TRANSAKCJI INICJOWANYCH LUB UKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw lub wymagań wynikających z jakichkolwiek ustaw i przepisów. zasady, rozporządzenia lub inne prawa w dowolnej jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub zatrzymania zapisów nieelektronicznych. lub do płatności lub udzielania kredytów w inny sposób niż drogą elektroniczną.

INNE

Niniejsze Warunki użytkowania i wszelkie zasady lub zasady operacyjne opublikowane przez nas w Witrynie lub w odniesieniu do Witryny stanowią całość porozumienia i porozumienia między Tobą a nami. Nasze niewykonanie lub niewykonanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie będzie działać jako zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki użytkowania działają w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W dowolnym momencie możemy przenieść niektóre lub wszystkie nasze prawa i obowiązki na inne osoby. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty. uszkodzić. opóźnienie lub zaniechanie działania spowodowane jakąkolwiek przyczyną pozostającą poza naszą uzasadnioną kontrolą. Jeśli którekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem. unieważnić. lub niewykonalne. to postanowienie lub część postanowienia można oddzielić od niniejszych Warunków użytkowania i nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Nie ma spółki joint venture. związek partnerski, stosunek pracy lub agencja utworzony między Tobą a nami w wyniku niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z Witryny. Zgadzasz się, że niniejsze Warunki użytkowania nie będą interpretowane przeciwko nam z powodu ich sporządzenia. Niniejszym zrzekasz się wszelkich środków obrony, jakie przysługują Ci w oparciu o elektroniczną formę niniejszych Warunków użytkowania oraz brak podpisu stron w celu wykonania niniejszych Warunków użytkowania.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W celu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Witryny lub uzyskania dalszych informacji dotyczących korzystania z Witryny prosimy o kontakt pod adresem:
dealhub@gmail.comZawsze chętni do pomocy!

@dealhub.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. © Copyright 2020.